Regulamin


Poniższy regulamin jest integralną częścią umów świadczonych przez HOTELik A2 i zostaje udostępniony na stronie internetowej oraz w formie pisemnej na recepcji.
Zasady rezerwacji i pobytu:
 1. 1. Dokonanie przez gościa rezerwacji jest równoznaczne z przyjęciem ogólnych zasad rezerwacji i pobytu.
 2. 2. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia osobiście, telefonicznie, w HOTELiku A2 lub przez portal rezerwacji hotelowych.
 3. 3. Wszelkie opłaty za świadczone przez HOTELik A2 usługi, powinny być dokonywane w miejscu siedziby lub na rachunek bankowy.
Prawa i obowiązki:
 1. 1. Goście mają prawo do korzystania z usług HOTELik A2 zgodnie z ofertą.
 2. 2. Goście mają prawo do zgłaszania na recepcji do zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących ich pobytu.
 3. 3. Goście są zobowiązani podczas pobytu w HOTELiku A2 do przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów porządkowych.
 4. 4. Gość będzie się stosował do wskazówek przedstawicieli HOTELiku A2 w celu umożliwiającym jak najlepszą realizację pobytu.
 5. 5. W przypadku naruszania przez Gościa w sposób rażący i natarczywy zasad lub porządku zagrażającego życiu i zdrowiu innych Gości i personelu, HOTELik ma prawo rozwiązać umowę z tym Gościem w trybie natychmiastowym.
 6. 6. Gość przebywający w HOTELiku A2 jest odpowiedzialny za sprzęt i wyposażenie swego pokoju. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu lub wyposażenia pokoju Gość ponosi odpowiedzialność finansową.
 7. 7. Obowiązkiem Gościa jest zgłoszenie się do recepcji w dniu wymeldowania i zakończenia pobytu w HOTELiku w celu dokonania odbioru pokoju, rozliczenia dodatkowych zamówień oraz zgłoszenia uwag lub zgłoszenia uszkodzeń i zagubienia sprzętu lub wyposażenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i nie rozliczenia się HOTELik ma prawo do roszczeń finansowych w przypadku zatajenia uszkodzeń, zagubień i nie wniesienia zapłaty za wykorzystane usługi i pobyt.
 8. 8. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 7 rano z wyłączeniem imprez organizowanych przez HOTELik A2.
Pozostałe informacje:
 1. 1. Doba hotelowa: przyjazd Gościa od godziny 14, wyjazd Gościa do godziny 12.
 2. 2. Jeżeli personel Hotelu stwierdzi, że w pokoju Gościa nocują osoby do tego nieuprawnione, za które nie została wniesiona stosowna opłata, to obciąży Gościa karą umowną w wysokości 150% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 3. 3. W pokojach HOTELiku A2 obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich urządzeń i substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Gości.
 4. 4. Na terenie HOTELiku A2 obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz budynku.
 5. 5. Na terenie parkingu obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego i hotel nie odpowiada za straty wynikające z ich nieprzestrzegania.
 6. 6. Podczas korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie HOTELiku Gość zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z polskim prawem oraz nienaruszający interesów osób trzecich.
Odpowiedzialność:
 1. 1. HOTELik A2 zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów świadczeń i usług niewykorzystanych przez Gości w części lub w całości, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Gościa.
 2. 2. HOTELik A2 zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym okresie przed rozpoczęciem pobytu z powodu zdarzeń losowych niezależnych od HOTELiku. Hotel zobowiązany jest do przedstawienia oferty alternatywnej lub zwrotu należności.
 3. 3. Rzeczywisty wygląd pokoi może nieznacznie różnić się od widocznych na zdjęciach.
 4. 4. HOTELik A2 nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe Gości pozostawione w pokojach lub na terenie HOTELiku.
Reklamacje:
 1. 1. Reklamacje związane z pobytem Gościa należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela HOTELiku A2. Po stwierdzeniu podstawy do ich zgłoszenia. Przedstawiciel Hotelu zbada zasadność zgłoszonej reklamacji.
 2. 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na terminy pobytu Gościa oraz na wysokość płatności za usługę.
 3. 3. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie i o jej wyniku oraz propozycjach załatwienia sprawy Gość zostanie poinformowany przez przedstawiciela HOTELiku.

Kontakt:

+ 48 666 666 672

Lokalizacja

mapa

Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Pruszkowie.

czytaj więcej »